ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Bevezetés

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse a Neurológus Továbbképző Klub Egyesület (továbbiakban Egyesület), mint a www.ntk-klub.ro honlap (továbbiakban Honlap) tulajdonosa által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, illetve az Egyesület adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az Egyesület, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. A jelen Tájékoztató a Honlapon a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, egyben tájékoztatást nyújt az érintettek részére személyes adataik kezeléséről.
Célja továbbá a jelen Tájékoztatónak, hogy az Egyesület részére juttatott pénzbeli támogatások – amelyek juttatására részben a Honlapon keresztül, részben egyéb módon van lehetőség – adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatást az érintettek rendelkezésére bocsássa.
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Egyesület különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”) rendelkezéseit.

2. Az adatkezelő adatai

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az Egyesület az adatkezelő, azaz az Egyesület felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért.
Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:
Adatkezelő neve: Neurológus Továbbképző Klub Egyesület
Postacím: Felsőboldogfalva 177B, Hargita megye
E-mail cím: titkarsag@ntk-klub.ro
Honlap:
 www.ntk-klub.ro

I. Honlapra vonatkozó adatkezelés

3. Az adatkezelés rövid bemutatása az egyes adatkezelési folyamatok szintjén

Kapcsolatfelvétel
Az Egyesület a Honlapon általános kapcsolatfelvétel, illetve esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolása céljából „Kapcsolat” menüpont alatt üzenetküldési lehetőséget biztosít a felhasználók részére, amelynek során az érintett a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatait köteles megadni.

4. Az adatkezelés jogalapja

A Honlapon keresztül felvett, illetve itt közzétett személyes adatok kezelésének jogalapja minden esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja titkarsag@ntk-klub.ro e-mailcímre küldött, ez irányú kérésével.

5. Az általunk gyűjtött személyes adatok, a jogalap és a cél megjelölésével

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
Név, e-mailcím Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása


6. Az adatkezelés időtartama

Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel
Az Egyesület az ezzel kapcsolatos személyes adatait Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig kezeli.

II. Adományozásra vonatkozó adatkezelés

7. Az adatkezelés rövid bemutatása az egyes adatkezelési folyamatok szintjén

Bankkártyás fizetés
Kártyás befizetésre a EuPlatesc által működtetett webpay online bankkártyás fizetési rendszer használatával nyílik lehetőség. A webpay rendszerhez történő továbblépéshez azonban az Adományozónak elsőként az Egyesület részére kell a Honlapon keresztül megadnia bizonyos személyes adatokat. Az adatkezelés célja a honlap rendeltetésszerű működésének biztosítása, erre tekintettel ellenőrző rendszerüzenetek küldése, felmerült hibák esetén a zavarok mihamarabbi elhárításának elősegítése, erre tekintettel az adományozó közvetlen megkeresése.
Banki átutalás
Az Egyesület a Honlapon feltüntette bankszámlaszámát annak érdekében, hogy a segíteni vágyók egyszeri vagy rendszeres utalás útján támogathassák az Egyesület munkáját.
Potenciális támogatók és inaktív adományozók személyes adatainak tárolása
Az Egyesület a potenciális támogatói (magánszemélyek és cégek kapcsolattartói) nevét és elérhetőségét (telefonszám, e-mailcím) elektronikusan tárolja. Erre a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján nyílik az Egyesületnek lehetőség.

8. Az általunk gyűjtött személyes adatok, a jogalap és a cél megjelölésével

Az Egyesület a tudomására jutott vagy az adományozó által közölt alábbi adatokat rögzíti:
a) az adományozó nevét,
b) lakcímét vagy székhelyét,
c) az adományozó telefonszámát, elektronikus levelezési címét,
d) adószámát,
e) a befizetés, átutalás banki adatait, különösen a számlavezető pénzintézet megnevezését, a befizető vagy számlatulajdonos nevét, az adomány összegét, az adományozó közleményét,
f) az adomány felhasználására vonatkozó adományozói utasításokat, valamint
g) az Egyesület által szükségesnek tartott további, személyes adatnak nem minősülő információt.
A fent felsorolt személyes adatokat az Egyesület 5 évig kezeli.


A fentieken túl az Egyesület az alábbiak szerint kezel személyes adatokat:

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
EGYESÜLET ÁLTAL KEZELT ADATOK: név, e-mailcím, telefonszám, levelezési cím, születési dátum;
BEVITT ADATOK: bankkártyán szereplő személyes adatok (név, bankkártya típusa, száma, lejárati dátum, CVC/CVV-kód) lakcím
Adomány juttatása bankkártyás fizetéssel A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
Név, bankszámlaszám Magánszemélytől érkező banki átutalás A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
Név, e-mailcím, telefonszám, támogatás összege Potenciális támogatók és inaktív adományozók személyes adatainak tárolása A GDPR 6. cikk (1) f) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Egyesület jogos érdeke. Érdekmérlegelési teszt elvégzésre került

9. Az adatkezelés időtartama

Bankkártyás fizetés
Ezzel összefüggésben az Egyesület személyes adatait 10 évig őrzi meg.
Banki átutalás
Ezzel összefüggésben az Egyesület személyes adatait 10 évig őrzi meg
Potenciális támogatók és inaktív adományozók személyes adatainak tárolása
Ezzel összefüggésben az Egyesület személyes adatait 10 évig őrzi meg.

III. Közös rendelkezések

10. A weboldallal kapcsolatos informatikai teendők

Az Egyesület az érintett személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védi, valamint biztosítja az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvja azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól, bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. A technikai intézkedések keretében az Egyesületjelszó védelmet, vírusirtó szoftvereket használ.

11. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

Milyen jogai vannak Önnek, mint Érintettnek az adataival kapcsolatban
Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy az Egyesülettől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
– adatkezelés céljai;
– érintett személyes adatok kategóriái;
– azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat);
– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
– az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;
– az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;
– automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.
A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk.  Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Egyesület, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
– ésszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy
– megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Ha már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.
Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.
A helyesbítéshez való jog
Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.
Törléshez való jog
Az Egyesület késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:
– már nincs szükség a személyes adatokra a meghatározott adatkezelési folyamatok lefolytatása céljából;
– a személyes adatok kezelése jogellenes;
– Egyesületre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;
– amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;
– amennyiben az Egyesület nyilvánosságra hozta a személyes adatot.
Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, illetve bizonyos szolgáltatások az Ön számára nem lesznek a továbbiakban elérhetők.
A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit.
Korlátozáshoz való jog
Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:
– Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Egyesület korlátozza személyes adatainak kezelését;
– az adatkezelés jogellenes Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
– az Egyesületnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
– Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.
Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Egyesület felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Egyesület korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg
– Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
– jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;
– más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
– jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.
Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Egyesület előzetesen tájékoztatja.
Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Egyesület rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Egyesület ezt akadályozná.
Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét?
Ha az Egyesület elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről.
Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes
Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.
Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Egyesület egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.
Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy az Egyesület köteles a Honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.
Bírósági jogérvényesítés
Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Egyesület ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.